Thiên Hồi Ký: Thép Đen của Đặng Chí Bình (Trần Nam diễn đọc)

http://www.esnips.com/web/thepden-dangchibinh