Tưởng niệm bốn mươi năm cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 – 2008 (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

Tưởng niệm bốn mươi năm cuộc thảm sát Mậu Thân 1968 – 2008 (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

http://www.vimeo.com/4810960

http://www.vimeo.com/user1285161