mp3: Từ ngày Minh Khai bỏ đi – Nhạc sĩ Trần quan Long

mp3: Từ ngày Minh Khai bỏ đi – Nhạc sĩ Trần quan Long

Từ ngày Minh Khai bỏ theo ai
Râu Bác mọc thật là dài
Từ ngày Minh Khai ngoài chân mây
Bác còn dư đôi tay
Từ ngày Minh Khai bỏ theo ai
« Hang bắt bò » chỉ còn yêu quái
Từ ngày Khai bai bai
Thôi Bác đành ăn chay
Từ ngày Minh Khai bỏ đi
Tranh đấu nhằm nhò mẹ gì
Từ ngày Minh Khai bỏ đi
Bác từng đêm cu ky
Từ ngày Minh Khai bỏ đi
Không đứa nào ủng hộ một tí
Từ ngày Khai bỏ đi
Tay Bác mòn như ri