Hỏa ngục đỏ – mối tình tôi – Hồi ký trại cải tạo (Lucien Trọng)

http://sucvathochiminh.wordpress.com/2009/05/02/hoangucdo/