GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài Mau Than 1968

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài Mau Than 1968:

GHPGVNTN- Thích Đôn Hậu – Giết Đồng Bào Huế Tại Khe Đá Mài 1968 from ditmehochiminh on Vimeo.

http://www.youtube.com/user/thoisu2008