Chào cờ Quốc Hận 2010 tại Toronto

Chào cờ Quốc Hận 2010 tại Toronto

http://www.youtube.com/watch?v=347vq6b2lb8

http://www.youtube.com/user/vietland


Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Tự Do tại Toronto, Quốc Hận 30-4-2010

http://www.youtube.com/watch?v=0wAKUcRXlpM

Hình Ảnh Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Tự Do 30-4 -2010 tại Toronto Canada

http://www.youtube.com/watch?v=axdxsZBXheI

http://www.youtube.com/user/buibaoson