2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue Tap 1:

http://www.youtube.com/watch?v=5V9pLM90Z9U

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue Tap 2:

http://www.youtube.com/watch?v=aaRaHJHKYlM

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue Tap 3:

http://www.youtube.com/watch?v=9lMkJl7Zo1c

http://www.youtube.com/user/hoangvinhcali