Chào Cờ Việt Nam – Chao Co Viet Nam

http://www.youtube.com/watch?v=OTgQPS0U5V8 (high definition)

http://www.youtube.com/user/giaithecongsan


http://www.youtube.com/watch?v=HmOJC_dseN4 

http://www.youtube.com/user/khongcongsan


 Chào Cờ Việt Nam – Chao Co Viet Nam

Vietnam National Anthem – Thuy Nga Video 10 – published 1985 – “Giã Biệt Sài Gòn”

http://www.youtube.com/user/freeviet